MENU

Zákaz volného pohybu osob na území ČR

Zákaz volného pohybu osob na území ČR

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. října 2020 č. 1078  o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

 

Vláda s účinností ode dne 22. října 2020 od 06:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.

I.zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:

1.    cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,

2.    nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,

3.    cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu,

4.    cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle bodu I/3 tohoto usnesení pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),

5.    cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,

6.    cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,

7.    výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění

a)    bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,

b)    ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,

c)    individuální duchovní péče a služby,

d)    veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,

e)    služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,

f)     veterinární péče,

8.    cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a pobytu tam a cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich,

9.    cest za účelem vycestování z České republiky,

10.  účasti na svatbě a pohřbu, v počtu ne vyšším než 10 osob, a návštěvy hřbitova,

11.  cest zpět do místa svého bydliště;

 

II. nařizuje

1.  omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu I tohoto usnesení,

2.  omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,

3.  pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou

-     členů domácnosti,

-     zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,

-     osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,

-     osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,

-     dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné;

 

III.  omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že shromáždění se může účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry, přičemž každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének;

 

IV.  doporučuje

1.    zaměstnavatelům

a)    využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště,

b)    podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě,

c)    omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,

2.    zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně

2 metry (např. při nákupu),

3.    využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,

4.    osobám zajišťujícím služby podle bodu I/7 tohoto usnesení omezit přímý kontakt se zákazníky;

Výjimky z maloobchodního prodeje a služeb:

maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, s výjimkou těchto
prodejen:
 prodejen potravin,
 prodejen pohonných hmot,
 prodejen paliv,
 prodejen hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
 lékáren, výdejen a prodejen zdravotnických prostředků,
 prodejen malých domácích zvířat,
 prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
 prodejen brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
 prodejen novin a časopisů,
 prodejen tabákových výrobků,
 prádelen a čistíren,
 provozoven servisu a oprav silničních vozidel,
 provozoven poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu
na pozemních komunikacích,
 prodejen náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
 provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,
 prodejen zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
 pokladen prodeje jízdenek,
 květinářství,
 provozoven pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost
ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu
ve stavebnictví,
 prodejen textilního materiálu a textilní galanterie,
 provozoven servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů,
spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
 provozoven realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců, vedení účetnictví,
vedení daňové evidence,
2
 zámečnictví a provozoven servisu dalších výrobků pro domácnost,
 provozoven oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost,
 provozoven pohřební služby, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování
lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,
 myček automobilů,
 prodejen domácích potřeb a železářství,
 provozoven sběru a výkupu surovin a kompostáren,
přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané
provozovně; tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle
živnostenského zákona; dále se tento zákaz nevztahuje na prodej potravin
v provozovnách, pro které prodej potravin sice nepředstavuje převážnou část činností
dané provozovny, avšak část provozovny, ve které se prodávají potraviny, je oddělena
od ostatních částí provozovny,

Podnikatelé kompenzace dostanou. Týká se to všech, které zasáhla opatření vlády. A to s okamžitou platností. V jakém rozsahu, říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček 

Současně je možné čerpat peníze z vládních programů, které už běží. 

Ošetřovné bude stát vyplácet zřejmě po celou dobu uzavření škol kvůli epidemii nového koronaviru nebo nařízené karantény dítěte. Dávka má činit 70 procent denního vyměřovacího základu.

V rámci programu COVID nájemné budou podnikatelé moci žádat o 50 procent nájemného z posledních třech měsíců. Tuto částku by mohli získat v následujících dnech. 

Ubytovací zařízení nebudou moci do 3. listopadu fungovat pro rekreační účely,  ke služebním cestám mohou být otevřena.